ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร๋ จัดโครงการวิจัยระบบเตือนภัยมลพิษทางอากาศสำหรับเทศบาลสงขลาเมืองอัจฉริยะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการวิจัยระบบเตือนภัยมลพิษทางอากาศสำหรับเทศบาลนครสงขลาเมืองอัจฉริยะ เพื่อขจัดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จ.สงขลา
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการวิจัยระบบเตือนภัยมลพิษทางอากาศสำหรับเทศบาลสงขลาเมืองอัจฉริยะ โดยมีรศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐพล แก้วทอง หัวหน้าโครงการวิจัยฯ นักวิจัยในโครงการฯ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และตัวแทนจากชุมชนทั้ง 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนย่านเมืองเก่า ชุมชนวัดชัยมงคล ชุมชนวัดหัวป้อม ชุมชนวัดไทรงาม และชุมชนวชิราซอยคี่ มาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งภายในงานได้มีการบรรยายในเรื่องของความรู้พื้นฐาน และผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ โดย ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศ และการบรรยายของเทคโนโลยีระบบเตือนภัยมลพิษทางอากาศสำหรับเทศบาลนครสงขลาเมืองอัจฉริยะโดย อาจารย์ธนากร อินทสุทธิ์ นักวิจัยในโครงการฯ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อได้นำความรู้ไปขจัดปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงเป็นอย่างมาก ซึ่งงานวิจัยนี้จะดำเนินการในส่วนของงานด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ โดยจะทำการแจ้งเตือนภัยมลพิษทางอากาศให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลา ได้จัดทำการเก็บค่าตัวแปรตามที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแจ้งเตือนภัยความรุนแรงของมลพิษทางอากาศรวมถึงจุด hotspot ที่ได้จากดาวเทียมต่างๆนำมาวิเคราะห์บนระบบคราวน์ เพื่อสร้างเป็นแผนที่สภาพพิษในแต่ละวันผ่าน smart phone application LINE อีกทั้งยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้จากตัวแทนในชุมชนสู่นักวิจัย การวิเคราะห์ตำแหน่งติดตั้งเครื่องวัดมลพิษทางอากาศ และตั้งกลุ่มภาคีในการเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศในแต่ละชุมชน ซึ่งได้มีการลงพื้นที่สำรวจตำแหน่งเครื่องวัดมลพิษทางอากาศของแต่ละชุมชนอีกด้วย