ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) นำโดย ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์ฯ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร ประชุมร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) โดยมีนายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้จัดการฝ่ายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า เขตใต้ นายอดิศร ขาวสังข์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า เขตใต้ นายพงศกร ชูแก้ว ผู้จัดการส่วนการตลาดและการขาย นายวัชรินทร์ ซ้ายเกลี้ยง ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ นายยงยุทธ์ จันทร์ศิริ ผู้จัดการส่วนบริหารโครงข่าย นายพนม อิสระทะ ผู้จัดการส่วนสำนักงานบริการลูกค้าหาดใหญ่ และนายวรกิจ ปานนุกูล วิศวกร 7 ณ ห้องประชุมทับทิม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาพข่าว : โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี