ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

อว.สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ระดับองค์กร มอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ให้กับสถาบันอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดสรรโควต้าวัคซีน AstraZeneca ให้หน่วยงานอุดมศึกษาสำหรับฉีดให้กับบุคลากรและนิสิต โดยทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 (COVID-19) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ระดับองค์กร เป็นการควบคุมและป้องกันการระบาด รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรของสถาบันการศึกษา

ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ศรีวิชัย สงขลา และวิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด Covid-19 ) AstraZeneca รอบที่ 1 เข็มที่ 1 จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา