ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมบรรยายในโครงการสร้างการรับรู้ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้และซัพพลายเชนฯ ดำเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดี คณะบริหารธุรกิจ นำคณะผู้บริหาร และวิทยากร เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้หัวข้อสร้างการรับรู้ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้และซัพพลายเชน ในโครงการสร้างการรับรู้ระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้และซัพพลายเชนและสร้างการรับรู้ให้กับผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ภายใต้โครงการผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์และสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการดำเนินการโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิยวรรณ มานะ และอาจารย์จิราวรรณ จันทร์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงแรมรามายะลา จ.ยะลา และโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จ.ปัตตานี