ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารายวิชาต้นแบบ Active Learning ให้แก่อาจารย์ผู้สอน

ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารายวิชาต้นแบบ Active Learning ให้แก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาเทคนิ วิธีการสอนสู่สากล โดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ STTA ณ โรงแรม ม่อนคำ วิลเลจ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา