ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อประสานงานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาให้ครอบคลุมครบทุกขั้นตอน โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ร่วมกัน ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนด้านการให้บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่ในความสนใจร่วมกันและ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ วัสดุชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร โพรไบโอติกส์ อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม