ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมและสื่อในการประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมและสื่อในการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สถานที่ประวัติศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ในจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมและสื่อในการประชาสัมพันธ์สถานที่ประวัติศาสตร์ตามรอยพระเจ้าหลวง ในจังหวัดสงขลา จัดขึ้น ณ ห้อง 63502 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีนายพิษณุ อนุชาญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดาภัทร อนุชาญ เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดโครงการ

ภาพข่าว โดย นักประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย