ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

แนะแนว แนะนำ หลักสูตร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะทำงานเข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนในระดับ ปวช. ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่คณะ และมหาวิทยาลัยเปิดสอน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมรับฟังการแนะแนวกว่า 100 คน โดยมีนักเรียนได้มีการสมัครเรียนที่ มทร.ศรีวิชัย รอบโควต้า และนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจศึกษาต่อในคณะ วิศวกรรมศาสตร์ และ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี