โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

โครงงานการประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม 2018

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา และนักเรียนที่เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงงานการประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเขตภาคใต้