ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย เตรียมพร้อม รองรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

ศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้องด้วยรองอธิการบดี คณบดี ร่วมต้อนรับ รศ.GUO HUI นางสาวณัฏฐ์ลิตา สุวรรณศรี และนางสาวสุประวิน ณ เชียงใหม่ จากบริษัทเทคโนโลยีการศึกษา59 จำกัด เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเด็นการดำเนินการจัดทำความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้านหลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท สำหรับรองรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ที่จะมาศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน ด้าน คณาจารย์ นักศึกษา นวัตกรรมต่างๆ และเทคโนโลยีด้านการศึกษา และความร่วมมือในกิจกรรมเชิงวิชาการต่างๆสำหรับนักศึกษาจีน และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ        ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา