ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำทีมนักวิจัยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ คนที่หนึ่ง เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมคณะกรรมการฯ และลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาว บ้านเนินหนองหงษ์ ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร เป็นความร่วมมือจากทีมนักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดย ดร.กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาวิธีการเลี้ยงปูขาวให้มีคุณภาพที่ดี และสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคประชาสังคม ร่วมลงพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปด้วย