ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง Trang Unet

สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง Trang Unet ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 3
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมปัญญาอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา เขตตรัง นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดและสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในนามผู้ประสานงานและตัวแทนเครือข่าย ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 3 โดยมีผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 สถาบัน และองค์กรภาคเอกชน 3 องค์กรในจังหวัดตรังประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 2.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง 3.มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง 4.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 5.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 6.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 7.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 8.ศูนย์บริการการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (นาบินหลา) จังหวัดตรัง 9.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 10.หอการค้าจังหวัดตรัง และ11. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา ดังนี้ 1. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยระหว่างสถาบันและองค์กรภาคเอกชน 2. ร่วมกันทำงานวิจัยระหว่างสถาบันและองค์กรภาคเอกชนให้เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับนานาชาติ 3. จัดกิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ทันสมัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนสู่สังคม 4. ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งร่วมกันระหว่างสถาบัน 5. ส่งเสริม สนับสนุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ ซึ่งระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 - 16 กุมภาพันธ์ 2569