ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย
ใจเปี่ยม รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ (
MOA) มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงของการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจแก่นักศึกษา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์