ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปี

เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ ร่วมร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะยาว 20 ปีตั้งแต่ พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2580 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย