ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การนำเสนอต่อคณะกรรมมาธิการการอุดมศึกษา และเยี่ยมชมนิทรรศการ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำเสนอข้อมูลในการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา และในภาคบ่าย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคใต้ เยี่ยมชมนิทรรศการงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ของมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคใต้ที่นำมาร่วมแสดงผลงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่