ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

CSR Libong โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม ทรัพยากรธรรมชาติ

สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม ทรัพยากรธรรมชาติ ในวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2562 ณ เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งนอกเหนือจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากคุณครูและน้องๆนักเรียน โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์เข้าร่วมโครงการ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ด้วย