ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนมหาวิทยาลัยในกลุ่มภาคใต้ กล่าวเปิดการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ของคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ในการนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา ในคณะกรรมมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวเปิดการประชุมและนำเสนอข้อมูลภาพรวมของเหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมประชุมดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่