ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่งจากขยะในชุมชนเกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง

ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ผศ. เอนก สาวะอินทร์ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง หัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่งจากขยะในชุมชนเกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตังจังหวัดตรัง พร้อมด้วยทีมงานวิจัย และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งเเวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธราวริณทร์ กาญจนาณัฐวัฒน์ นักวิชาการมาตรฐาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ซึ่งเป็น ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เข้าเยี่ยมชมพร้อมให้คำแนะนำ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่แม่บ้านเกาะลิบง กลุ่มลิบงอัพไซคลิ่ง (Libong Upcycling) ผลิตภัณฑ์กระเป๋ารักษ์โลกจากกระสอบวัสดุเศษเหลือในชุมชน ให้มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมทั้งนำนักศึกษา บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะลงพื้นที่เก็บข้อมูลปริมาณขยะและแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ณ ชุมชนเกาะลิบง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง