ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าระยะ ๖ เดือนภายใต้โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าระยะ ๖ เดือนภายใต้โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนใน เขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมกัปพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

กลุ่มงานวิจัย: นวัตกรรมด้านการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

 • การพัฒนากระบวนการจัดการของเสียจากการเลี้ยงไก่ของชุมชนตำบลท่าข้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา สู่ฟาร์มสีเขียว. โดย ผศ.นพดล โพชกำเนิด
 • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากขยะชุมชนตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา สู่วัสดุก่อสร้างสำหรับงานภูมิสถาปัตย์โดย ผศ.ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากเชือกกล้วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจฐนรากของชุมชนในจังหวัดสงขลาโดย อาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี
 • การวิจัยและพัฒนาผ้าทอเกาะยอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์
 • การวิจัยและพัฒนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย ดร.สาลินี ทิพย์เพ็ง

กลุ่มวิจัย: นวัตกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

 • การวิจัยเพื่อยกระดับความสมารถในการบริหารจัดการน้ำของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิ่งหนคร จังหวัดสงขลาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี IOTโดย ดร.ณัฐพล แก้วทอง
 • การวิจัยและพัฒนายานไร้คนขับสำหรับสำรวและพ่นสารทางการเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาโดย อาจารย์สุภาวดี มากอัน
 • การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จกตาลโตนดของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดย อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี

กลุ่มวิจัย: นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิตการเกษตร

 • การวิจัยและพัฒนผลิตภัณฑ์ใหม่จากส่วนเหลือจากการแปรรูปมะม่วงเบาเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถของสินค้าในการแข่งขันกลุ่มแม่บ้านกษตรกรบ้านนาออก ตำบลสหิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์เทพ เกิดเนตร
 • การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ขนมขาไก่จากมันสำปะหลังของวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลอย ตำบลท่ข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดย นางจินตนา เจริญเนตรกุล

กลุ่มวิจัย: นวัตกรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

 • การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตไก่ดำบ้านเขาหลักจังหวัดตรัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย ดร.ณปภัช ป่วยชูหนู
 • การจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าวพื้นเมืองตรังในพื้นที่ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  โดย ดร.สุดนัย เครือหลี