ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ศรีวิชัย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระนามปรมาภิไธย   ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 พระราชบัญญัติได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 2 เล่มที่ 122 ตอนที่ 6 ก ทำให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขึ้นใหม่ 9 แห่ง แต่ละแห่งเกิดจากการรวมหน่วยงานเดิมของ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

ศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี วางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย  และจุดธูปเทียนแพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่  อ่านสำนักในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยในพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  อธิการบดีได้มอบเข็มเชิดชูเกยรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2563 และมอบช่อดอกไม้ให้แกข้าราชการ ทั้ง 2 ท่าน  ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ คณะศิลปศาสตร์ และผศ.นฤมล  รัตนไพจิตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากนั้นเป็นพิธีทางศาสนา โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย