ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงาน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

 

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ศ. ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมทร.ศรีวิชัย ร่วมต้อนรับคุณสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านการพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย โดย ผศ. ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี นำเสนอผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัยภายใต้การกำหับดูแลของหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้แก่ เครื่องแกงจากโครงการ "การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มเครื่องแกงปักษ์ใต้ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช" เพื่อเพิ่มมูลค่าบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น "ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน" ประจำปีงบประมาณ 2563 และ ผลิตภัณฑ์พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนจากโครงการ "การยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนด้วยห่วงโซ่คุณค่าใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่สู่ตลาดการแข่งขัน" โดยได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในเรื่องการยกระดับพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนของจังหวัดตรัง

            นอกจากนี้สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้นำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและของเล่นจากแผ่นไม้ ในแบรนด์หมูคินอินเตอร์  ได้นำนาฬิกาติดฝาผนังที่ออกแบบโดยเฉพาะเป็นภาพแผนที่เมืองสงขลาและผลิตภัณฑ์พวงกุญแจฉลุด้วยเครื่องเลเซอร์คัท และของเล่นจิ๊กซอร์ 3 มิติ  ผลิตภัณฑ์ทริปการท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลาเชื่อมบ้านหัวเขา อำเภอสิงหนคร เป็นทริปท่องเที่ยวล่องเรือในทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย ในแบรนด์ Singora Comes Alive และผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป ในแบรนด์ “แม่จันทร์” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนตำบลหัวเขา มาจัดแสดงให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้รับชม   ผลิตภัณฑ์ปลากะพงสามน้ำแปรรูป ภายใต้โครงการ การยกระดับศักยภาพการผลิตและการตลาดของเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงสามน้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ตำบลหัวเขา เทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา  โครงการวิจัย ได้นำผลิตภัณฑ์แปรรูปปลากะพงเค็มของชุมชน การใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์  ผลิตภัณฑ์กระเป๋า คอลเลคชั่นต่างๆ โดยใช้ผ้าบาติกพิมพ์บล็อกไม้เป็นกลักโครงการพัฒนาผ้าเพื่อเป็นเอกลักษณ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพรุร่วมใจ ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อ OTOP  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม โดยกลุ่มตั้งอยู่ที่ ตำบลควนหาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีการพัฒนาลวดลายเอกลักษณ์เพื่อกำหนเกรอบของลวดลาย ออกแบบพัฒนา และส่งเสริมการตลาด ด้านช่องทางออนไลน์ และวางจำหน่ายในงานต่างๆ เพื่อให้กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น

            จากการลงพื้นที่เข้าเยี่ยมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ นับเป็นการต่อยอดการทำงานที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยมีท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และอธิการบดี เป็นผู้เชื่อมต่อการทำงานและจะมอบหมายงานให้กับคณะทำงานต่อไป