ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

วศ.อว. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิเคราะห์ทดสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.อว. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิเคราะห์ทดสอบ และผลงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ณ ห้องเฟืองทอง อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับนายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิเคราะห์ทดสอบ และผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 5 สาขา เพื่อบูรณาการความร่วมมือเป็นเครือข่ายการส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ และเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกันกับ วศ.อว.