ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การรายงานความก้าวหน้าระยะ ๖ โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่ฯ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือนภายใต้โครงการนวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด คุณสุรียพรรณ ณ สงขลา กล่าวเปิดงาน แล ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย กล่าวรายงาน ณ ห้องประศรีวิศวะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย