ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ส่งมอบเทคโนโลยีนวัตกรรม ภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมฯ

กิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารศรีวิศววิทยา มทร.ศรีวิชัย
กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้ จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีผลงานนวัตกรรมที่ส่งมอบ ประกอบด้วย
1) เครื่องสำหรับสแกนอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ จำนวน 2 เครื่อง
2) ตู้ฆ่าเชื้อ UV สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 12 เครื่อง
3) ตู้รับพัสดุระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติสำหรับหน่วยงานราชการ จำนวน 9 เครื่อง
4) โคมหลอดยูวีซี (UVC) ฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานที่โดยปรับตั้งเวลาเปิด-ปิดผ่านระบบ Application จำนวน 10 เครื่อง และ
5) อุปกรณ์ฆ่าเชื้อสำหรับพกพา จำนวน 17 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 50 เครื่อง
โดยมีหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เข้าร่วมรับมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนี้
1) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7 หน่วยงาน และ
2) โรงพยาบาลระดับอำเภอ จำนวน 17 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 24 หน่วยงาน