ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมต้อนรับนักเรียนและคณะผู้ปกครอง นักเรียนชาวสยาม ในรัฐเคดาห์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  อาจารย์ปิยาภรณ์  ธุระกิจจำนงค์คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ  และอาจารย์ประจำสาขาธุรกิจคหกรรมศาสตร์  ร่วมต้อนรับนักเรียน และคณะผู้ปกครอง นักเรียนชาวสยาม ในรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของคณะ ในมทร.ศรีวิชัย เพื่อประกอบการตัดสินใจในการมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา