ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1  ณ ค่ายรัตรสาร จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากอบรมใช้บูรณาการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่  คลิก