ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ครูช่าง ครุศาสตร์ฯ ผลิตโครงตะกร้าจากโลหะ เพิ่มมูลค่าสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยอาจารย์จรัญ ธรรมใจ และอาจารย์อภิรพ แก้วมาก อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลงพื้นที่ถ่ายทำสกู๊ปข่าว "การออกแบบและผลิตโครงตะกร้าจากโลหะ" เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ซึ่งทางคณะฯ ทำความร่วมมือกับตำบลพะตง เพื่อให้ชาวบ้านสร้างรายได้ เพิ่มมูลค่า ทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนกับชุมชน ณ กลุ่มจักสานเชือกฟางบ้านทุ่งงิ้ว ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา