ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมประชุมผู้บริหารพร้อมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกันแต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ประจำเดือน มีนาคม 2562 เพื่อรับฟังนโยบายการทำงาน และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา