ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ถ่ายทอดรำโนรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 กองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ การรำโนราให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ชมรมรักษ์โนรา อบต.ท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ในการฝึกซ้อม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นภาคใต้ต่อไป ณ หลาใต้โด ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา