ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร ศรีวิชัย ผลิตหน้ากากผ้านาโน ลดความเสี่ยงโควิด 19 ช่อง NBT 2 HD

รอบทิศถิ่นไทย มทร ศรีวิชัย ผลิตหน้ากากผ้านาโน ลดความเสี่ยงโควิด 19 ช่อง NBT 2 HD ....ไปติดตามการร่วมมือร่วมใจป้องกัน โควิด-19 โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาขาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม ได้นำนาโนเทคโนโลยี มาใช้กับผ้าทั่วไปก่อนจะนำไปเย็บเป็นหน้ากากผ้านาโน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันสารคัดหลั่งหรือเชื้อโรค ติดตามได้จากคุณมาศสุภา นาคสิงห์ รายงานจาก จังหวัดสงขลา