ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

อว. หนุน ฉีดวัคซีน AstraZeneca ให้แก่บุคลากร มทรศรีวิชัย

                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ อว. มีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง มทร.ศรีวิชัย ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว   โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca  ให้กับบุคลากร และนักศึกษา จำนวน  720 โดส   ซึ่งมทร.ศรีวิชัยได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงยิม      เนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลตรัง  และ สถานีวิจัยและฝึกอบรมชุมพร  เข้ารับการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลชุมพร 
                ทั้งนี้การที่ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เข้ารับวัคซีน เป็นการช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรและ นักศึกษา ที่สำคัญมหาวิทยาลัยจะได้กลับมาจัดการเรียน  การสอนแบบ on site ได้อย่างเร็วที่สุด การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโรคหากมีการติดเชื้อขึ้น  มทร.ศรีวิชัย ขอเชิญชวนมาร่วมกันฉีดวัคซีนกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ลดการสูญเสีย และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้โดยเร็วที่สุด