ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับจังหวัดสงขลาประชุมขับเคลื่อน “องค์กร 15 ภาคี

วันที่ (20 มกราคม 2565 ) ณ ห้องประชุม ชลาทัศน์ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    ศรีวิชัย ศ. ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมและร่วมต้อนรับ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย รองผู้ราชการจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน ร่วมประชุม “องค์กร 15 ภาคี การบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม     รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามและรับฟังการรายงานสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ การสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าโครงการเมืองสงขลา ด้านอาหาร ภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19   นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาประเด็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล