ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ตู้ปันสุข....สุขที่ได้ให้ส่งถึงใจคนที่ได้รับ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ จัดกิจกรรม การแบ่งปันความสุขให้กับประชาชนทั่วไป ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง กับตู้ปันสุข นำโดย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช รศ.จารุยา ขอพลอยกลางตลอดจนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนประชานชนที่ผ่านมายังบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ ร่วมปันสุข กับตู้ปันสุข ณป้อมยาม หน้ามหาวิทยาลัยฯ #มทรศรีวิชัยทุ่งใหญ่ ขอบคุณ ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว : นักประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ เรียบเรียง งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มทร.ศรีวิชัย สงขลา