โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีรับพระบรมราชโองการพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จํานวน ๑๔ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดํารงตําแหน่ง มาครบกําหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑๓๒ - ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๑๔๖ - ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้สมควรดํารงตําแหน่งใหม่ จํานวน ๑๔ ราย ณ ห้องโถงสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ดังนี้

๑. นายชุมพล เที่ยงธรรม เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. นายดุสิต เครืองาม เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายธํารงค์ เจริญกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายนพณัฏฐ์ หุตะเจริญ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นางสาวนวพร เรืองสกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายนิพนธ์ ภิญโญ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก เปน็ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายสลิล โตทับเที่ยง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายสําเริง จักรใจ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายสุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลยผั ู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นางอุทัยรัตน์ ณ นคร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

และโดยที่ได้มีการร้องคัดค้านเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจึงได้ตรวจสอบ ข้อร้องเรียนแล้วเห็นว่า กระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นไป ตามกฎหมายแล้ว จึงขอใหน้ ําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
                 บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามที่เสนอทุกราย
                 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

                                                           ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
     ผู้รับสนองพระราชโองการ
   พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
      รองนายกรัฐมนตรี