ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย เดินหน้าหนุนเกษตรกร เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สหกิจชุมชนจังหวัดปัตตานี

ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพผลไม้กวนของชุมชนด้วยนวัตกรรมเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวน เป็นการสร้างรายได้และลดรายจ่ายค่าครองชีพในภาคครัวเรือน เป็นการขยายกลุ่มอาชีพให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริม ให้ความรู้การกวนผลไม้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์  และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลกระโดตำบลวัด  อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี