ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

กิจกรรม CSR ปล่อยลูกปูม้า ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.วิกิจ ผินรับ หัวหน้าโครงการวิจัยการบริหารจัดการธนาคารปูม้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ พร้อมด้วย ดร.ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์ ผู้ร่วมโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมด้วยศูนย์เรียนรู้ปูม้าตรัง ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านปากคลอง และเครือข่ายธนาคารปูม้าชุมชนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรม CSR ปล่อยลูกปูม้าเพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชนระดับอำเภอ ภายใต้โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ณ ศูนย์เรียนรู้ปูม้าตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 หมู่ 3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) This research and innovation activity is funded by National Research Council of Thailand (NRCT) ซึ่งในกิจกรรมได้มีการปล่อย พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปูม้า รวมถึงลูกปูม้าระยะโซเอี้ย (Zoea) จำนวน 10,000,000 ตัว คิดเป็นอัตรารอดตาย 10,000 ตัว คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 200,000 บาท เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการขยายผลธนาคารปูม้า โดยการนำแม่ปูม้าที่มีไข่นอกกระดองมาทำการเพาะฟักเป็นตัวอ่อนแล้วทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยได้มีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปูม้าภายใต้ มาตรการ 5 ม. 1.ไม่จับ 2.ไม่ซื้อ 3.ไม่กิน 4.ไม่ขาย(ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง และปูม้าขนาดเล็ก  5.ไม่ใช้(เครื่องมือที่ผิดกฎหมายลอบปูและอวนปู ขนาดตาอวนไม่น้อยกว่า 2.5นิ้ว) สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รับรู้ ตระหนัก อนุรักษ์ปูม้า สร้างมูลค่า และสร้างความยั่งยืน