ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย สงขลา ลงนามความร่วมมือ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม