ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา (MOU) เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยในพื้นที่พิเศษ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา (MOU) เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยในพื้นที่พิเศษ  กับ นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี  ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ณ ห้องประชุมสมิหลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะทำความร่วมมือ ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลักในการพัฒนาองค์กร  ให้มีความ โดดเด่นเป็นเลิศด้านจัดการเรียนการสอน ควบคู่กับการบริการวิชาการ การวิจัย  การท่องเที่ยวถือเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยนำอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ที่มีอยู่สร้างกระบวนการศึกษา วิจัย บูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชน ภาครัฐทุกภาคส่วน  นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สร้างสรรค์ให้เกิดความเข้มแข็งมีคุณค่า ทางเศรษฐกิจ

          นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ฯ มีคณาจารย์เป็นนักวิจัยมีศักยภาพสูงในการผลิตงานวิจัย ส่งเสริม ผลักดันให้ชุมชนเปิดโลกทัศน์ด้านการท่องเที่ยว บริหารจัดการทรัพยากร ยกระดับชุมชนให้มีมาตรฐานเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้สังคม วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน เพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนมีฐานรากดียิ่งขึ้น