ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ร่วมลงนามกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565  มทร.ศรีวิชัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ นายไพเจน  มากสุวรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่-อ่าวไทย ณ ห้องสมิหลา ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยฯ  ได้เร่งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในระดับมากที่จะต้องช่วยพลิกฟื้นการท่องเที่ยวชายฝั่งให้กลับมาเป็นปกติเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวในด้านมาตรฐานความปลอดภัย โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบบริหารจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่- อ่าวไทย เพื่อให้มีศักยภาพและมีความพร้อม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีใหม่ต่อไป อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ชุมชนท่องเที่ยวชายฝั่งที่ดำเนินการขับเคลื่อนในรูปแบบการบูรณาการกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้ได้ผล ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางและการท่องเที่ยวภายในประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมไปถึง มาตรฐานการท่องเที่ยวที่เป็นการผลักดันให้ชุมชนยกระดับขีดความสามารถที่สูงขึ้น และบริหารจัดการตนเองได้ โดยยังคงมีเป้าหมายเดียวกันคือการยกระดับความอยู่ดีมีสุข มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน