ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบและถ่ายทอดความรู้นวัตกรรม เพื่อชุมชน

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบและถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตอาชีพผลไม้กวนของชุมชนด้วยนวัตกรรมเครื่องกวนผลไม้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้กวนภายใต้โครงการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคมนะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว