ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ณ บริเวณอาคารเรียน 63,51,04,05 และ 06 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563