ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการวิจัยการเลี้ยงโคนม การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์นม โดยมีนายธีระพัฒน์ บุญถาวร ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมพัทลุง และคณะกรรมการ ในการร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาและต่อยอด การขยายผลิตภัณฑ์จากโคนม และการนำวิชาการมาพัฒนาการเลี้ยงโคนม การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมนมโค อีกทั้งด้านการวิจัยตลาดผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่น สร้างแผนการผลิตและการส่งเสริมการจำหน่าย การขยายตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อไปในอนาคต ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง