ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ผ่านงานศิลป์บนฝาผนังกำแพงโรงเรียน  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ผ่านงานศิลป์บนฝาผนังกำแพงโรงเรียน