ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จังหวัดสงขลา  โดยมี นายนภัทร ภัทรเดชากูล  ผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย และศูนย์สอบโทเฟล ไอทีพี ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย