ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรมการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา

 เมื่อวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตร การเลี้ยงแพะในสวนยางพารา โดยมี สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี อ.สุภิญญา ชูใจ น.สพ.มรกต แสงรุ่ง และ น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น เป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรอำเภออ่าวลึก และเกษตรกรอำเภอเมือง ณ ศรีผ่องฟาร์ม อ.เมือง จ.กระบี่  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก