ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลรับประเทศ การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลก

คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย คว้ารางวัลรับประเทศ การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลก

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2563 คว้ารางวัลระดับ ดี (รองชนะเลิศอันดับ 2) จาก 71 ผลงานทั่วประเทศ จากท่านชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)

การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ จัดโดย กลุ่มเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย สนับสนุน ค้นหา นำเสนอนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด “RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลก” ได้ทำการผลิตคลิปวิดีโอ 4 เรื่อง วันเดย์ทริปหัวเขาแดง วิถีคนล่าปูทะเลฝั่งหัวเขาแดง (ปู สามน้ำ) วิถีชีวิตชาวประมงหัวเขา

73F69278-A9D6-4A46-83CA-B21C5D73D0F6

หอยนางลม และกำเนิดซิงกอร่า โดยเน้นการประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว ของชุมชนบ้านหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ผ่านกระบวมการดำเนินงานที่มีส่วนร่วมของชุมชนและสถานศึกษานำหลักหน้าที่พลเมืองวิถีประชาธิปไตยมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ จากผลงานทั้งหมด 71 ผลงานทั่วประเทศ ถูกคัดเลือกมาเพียง 17 ผลงานผ่านระบบออนไลน์ และนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ ตอบข้อซักถามจากกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ให้เหลือเพียง 6 ผลงาน ซึ่งผลงาน “RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลก” ได้ถูกคัดเลือกให้ไปสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยทางเดินทางไปนำเสนอพร้อมจัดบูธนิทรรศการ ณ รัฐสภา กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถึง 15 ท่าน ในการตัดสิน ซึ่งผลงานจะต้องประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ องค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยที่แสดงให้เห็นถึงสังคมคุณภาพ การใช้ประโยชน์ในทุกระดับของสังคม ความคุ้มค่าที่สังคมจะรับ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน ท้องถิ่น องค์กร ในการสร้างสังคมคุณภาพ

3B9E73DC-D17E-46C4-87C4-19E8C7208621

ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน ได้นำผลงานนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการเผลแพร่ที่ทั่วถึงและเข้าถึงง่ายที่สุด ทำให้มีผู้ติดตามมากมาย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและสามารถสร้างตลาดในรูปแบบใหม่ เกิดธุรกิจใหม่ ที่มุ่งเน้นความอยู่รอดที่ยั่งยืน เกิดการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอป สิ้นค้าพื้นเมือง สินค้าแปรรูป จากการสร้างผลงานทั้ง 4 เรื่อง เป็นการทำงานของกลุ่มนักศึกษาที่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของกันและกัน แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ใช้เทคนิคต่างๆ ร่วมกัน ทำให้เห็นว่า จังหวังสงขลามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าค้นหา น่าติดตาม