ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

"กิจกรรม Green Faculty"

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วม "กิจกรรม Green Faculty" โดย ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์กล่าวรา่ยงาน เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด ทั้งนี้ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม ให้เกียรติปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ในรัชกาลที่ 10 และมีกิจกรรมการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ลานอเนกประสงค์ คณะศิลปศาสตร์