ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากลูกปัดมโนราห์

สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากลูกปัดมโนราห์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากลูกปัดมโนราห์ บุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ 20 คน โดยมีคุณเนติพงศ์ ไล่สาม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกปัดมโนราห์ ต.บ้านขาว เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ การอบรมดังกล่าว สามารถเพิ่มทักษะในการร้อยลูกปัดมโนราห์ เทคนิคความรู้ สามารถนำไปเป็นเครื่องประดับต่างๆ เช่น สายคล้องแมส พงกุญแจ กระเป๋า เป็นต้น ผศ.วรสุดา ขวัญสุวรรณ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ผสมผสานกับองค์ความรู้การปฏิบัติการร้อยลูกปัดมโนราห์จากกลุ่มวิสาหกิจุมชนลูกปัดมโนราห์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นยังคงอัตลักษณ์รูปแบบของลวดลายจากชุดมโนราห์แบบดั้งเดิม นับเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมที่มีความน่าสนใจ ประโยชน์ต่อชุมชนในด้านความรู้ ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดเพื่อประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต ผู้เข้าอบรมเข้าใจและซาบซึ้งถึงศิลปวัฒนธรรมมโนราห์ของชาติอันเป็นมรดกของชาติไทย และมรดกโลก นายเนติพงศ์ ไล่สาม วิทยากร กลุ่มวิสาหกิจุมชนลูกปัดมโนราห์ ตำบลบ้านขาว กล่าวว่า การได้มาถ่ายทอดการร้อยลูกปัดมโนราห์เพื่อสร้างสรรค์เป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ลูกปัดมโนราห์ สามารถสร้างความ ตื่นตาตื่นใจด้วยสีสันที่มีความหลากหลายแต่แฝงด้วยความรู้สึกซับซ้อนลึกซึ้งในมิติของการให้สีในชิ้นงาน ของที่ระลึกลูกปัดโนราห์ ได้กระจายองค์ความรู้เพื่อสืบสานผลงานสร้างสรรค์ลูกปัดมโนราห์ ให้คงอยู่ตลอดไป จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ คุณอรนุช มณีสอาด จากชุมชน ม.1 ต.เขารูปช้าง เล่าว่าจากการที่ได้ร่วมอบรมทำให้มีทักษะความรู้เทคนิคต่างๆในการร้อยลูกปัดมโนราห์ในครั้วนี้ เพราะมีความชอบงานประดิษฐ์ และของสวยๆงามๆอยู่แล้ว คุณปทุมวดี ทองเรือง จากชุมชน ม.1 ต.เขารูปช้าง เล่าว่าจากการที่ได้ร่วมอบรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการทำเครื่องประดับต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนของตนเองได้ ถือเป็นโครงการที่ดีและมีความน่าสนใจมาก สามารถทำเป็นงานอดิเรกและสร้างอาชีพได้ และทำให้ซึบซับความเป็นวัฒนธรรมมโนราห์ ให้คงอยู่ต่อไป สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากลูกปัดมโนราห์ได้ที่ ผศ.วรสุดา ขวัญสุวรรณ (093-713-3243) นายเนติพงศ์ ไล่สาม กลุ่มวิสาหกิจุมชนลูกปัดมโนราห์ ตำบลบ้านขาว (088-8289922)