ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและสมัชชา “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่6

วันที่ 23 มีนาคม 61 ผ.ศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมคณะทำงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และหน่วยบริการวิชาการ ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและสมัชชา “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่6 ประจำปี 2561 โดยนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศบาลเมืองสงขลา เป็นประธานในพิธี การเสวนา “สถานการณ์และการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โซนต่างๆในลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา” ดำเนินรายการโดย คุณกำราบ พานทอง จากนั้นเสวนา “ทิศทางการดำเนินงานของ 6 มหาวิทยาลัยในเครือข่ายลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนไชย และผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ ผู้เข้าร่วมการเสวนารับของที่ระลึก โดย ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย และรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ณ โรงสีแดง เมืองเก่าสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา