ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ส่งมอบธงการเป็นเจ้าภาพการประชุมการระดับชาติ "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบธงการเป็นเจ้าภาพการประชุมการระดับชาติ "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 "วิจััยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา" โดยมีอธิการบดี ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.นครศรีธรรมราช รับมอบธงการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ณ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา